Akisha Hayat - Tarab
Akisha Hayat - Ana Bastanak
Akisha Hayat - Saidi con bastón
Akisha Hayat - Mayense
Akisha Hayat - Flamenco arabe
Akisha Hayat - Salsa arabe